Modalitats i condicions de contractació

I. Modalitats de cessió

1. Cessió de continguts i drets d'explotació

En aquesta modalitat, el cost total de cessió és de 700€, preu que inclou tant el transport com el muntatge i desmuntatge de l’exposició.

En aquest cas, el contractant es reserva el dret de cobrar entrada per la visita de l’exposició, tant al públic en general com a les escoles.

 

2. Cessió de continguts, guiatge i drets d’explotació

En aquest cas, el cost de cessió és de 700€ més 100€ per cada jornada de 6h realitzada en concepte de guiatge. Aquest preu inclou el transport, el muntatge i desmuntatge de l’exposició, el guiatge de continguts amb educador ambiental (tant pel public com per les escoles), així com l’entrega de material didàctic als escolars.

El contractant es reserva el dret de cobrar entrada per la visita de l’exposició, tant al públic en general com a les escoles.

 

II. Disponibilitat i terminis de permanència

El termini de permanència de l’exposició és d'un mes, però pot ser flexible en funció de la naturalesa del projecte i la disponibilitat que SIGNATUS pugui oferir en el moment  en que es formalitza l’acord amb el contractant.